Kallelse ordinarie föreningsstämma 2022

Brf Nystaden 2 kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

Datum/tid: 22-03-2022, kl 18:30

Plats: Lokalen, Nystadsgatan 1, bv. 164 75 Kista

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Fastställande av ändring av stadgarna enligt beslut på extrastämman daterad 17 februari 2022
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 19. Avslutande

Kallelsen och ”bilaga 1” har delats ut till samtliga medlemmar via brevinkast.

Hjärtligt välkommen!